WOWWIES respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): WOWWIES, gevestigd op de Gerrit van der Veenstraat 117, 3762XK te Soest, Kvk-nummer: 32149662. Wies van Arkel – Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van WOWWIES zij is te bereiken via info@wowwies.nl

Alle gegevens die je bij ons achterlaat, stoppen wij heel veilig achter slot en grendel. Dat doen we met één van de modernste technieken: de Secure Locket Layer (SSL). Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Daarom is het insturen van het online aanmeldformulier, een verwijsformulier of een contactformulier veilig en kunnen gegevens niet onderschept worden. Je herkent de beveiligde verbinding aan https:// en een slotje in de adresbalk van je browser. Via het slotje is ook te controleren of je echt op onze website bent en niet op een gekopieerde variant. Hiervoor klikt u op het slotje. Dit opent de details van het SSL certificaat.

De verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die je invult via online formulieren alleen om jou optimaal te kunnen helpen met als doel goede zorg. Nadat jij je aanmeldt via onze website, email of telefonisch worden je gegevens in ons systeem verwerkt. De volgende gegevens kunnen worden opgevraagd via de website:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (aan de hand van je BSN nummer kunnen wij je verzekering controleren)
 • E-mail-adres

Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen wij nooit. WOWWIES vindt privacy belangrijk en stelt alles in het werk om die privacy te waarborgen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wowwies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WOWWIES verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling in verband met de geleverde diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • WOWWIES verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Daarnaast is WOWWIES genoodzaakt ook de persoonlijke en medische gegevens te verwerken, die noodzakelijk zijn voor de behandeling of andere dienst
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@wowwies.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 • Financiële gegevens  5 jaar (Belastingdienst)
 • Medische gegevens  15 jaar (voor bijv. Zorgverzekering, of andere zorgverleners)
 • Persoonlijke gegevens  1 jaar na uitschrijving uit de praktijk

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1 januari 2021